Saint Denis (Paris, BnF, NAL 3241 f.156v)

Data source