Shokushi Naishinnô (Paris, BnF, Japonais 5341 IV)

Data source