Husraw I et Burzûya (Paris, BnF, Arabe 3470 f.11v)

Data source