France, Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Coislin 281

Biblissima authority file: https://data.biblissima.fr/entity/Q43039

Contents

Data Source: BnF, Département des manuscrits

 • Ouvrages ascétiques.


  1 [Sermons de l'abbé ISAIE] (en latin seulement dans M. 40), savoir (ff. 1-2) oratio 8, inc. mut. εἶπε πάλιν Ἐξ ὧν ἀρῶ τὸ κέρδος (cf. M. 1132 C 5), (ff. 2-10v) orat. 9-15, (ff. 10v-18) orat. 17, ιη' ms., (ff. 18-22) orat. 16, (ff. 22-42v) orat. 18-23.


  2 (ff. 42v-44) S. JEAN CHRYSOSTOME *, exhortation (ωψχκψϞπλώ = στυπτικός, ms.) ; inc. Ἀπενθύνωμεν ἑαυτούς, ἀγαπητοί, πρὸς πᾶν ἔργον, des. βασιλείαν καὶ στέφανος δικαιοσύνης ὦν γένοιτο κτλ. Immédiatement après (f. 44) regula brev. tract. 24 de S. BASILE (M. 31, 1100 B).


  3 (ff. 44-62) THÉODORE LE SABAÏTE, capitula ascetica c dans un ordre et quelquefois une rédaction assez lointains de l'édition de Poussines (Thesaurus asceticus, Paris, 1684, p. 345-403).


  4 S. JEAN DAMASCÈNE (?), homélies inédites : 1(ff. 62-77) λόγος ιη', περὶ τῆς ζωοποιοῦ νεκρώσεως τοῦ νἱοῦ τοῦ Θεοῦ — καὶ πῶς ὁφείλωσι ταῦτα παρὰ τῶν ποιμένων ποιμένεσθαι (inc. Τὰ τῆς ζωοποιοῦ νεκρώσεως, des. Βασιλείαν παραδώσει τῷ τὰ πάντα ὑποτάξαντι αὺτῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ κτλ.). 2(ff. 77-89) περὶ τῶν οἰομένων ἀγνώστως ἔχειν ἑαυτοῖς τὸ πνεῦμα — ἁμαρτἅνει καὶ βλασφημεῖ (inc. Ἰδοὺ καὶ πάλιν ἐγὼ πρὸς τοὺς λέγοντας, des. ἀποσισώμεθα τὰ ἀνθρώπινα πάντα, ἅπαντα τὰ ἐμπαθῆ καὶ βδελλυρᾶ βδελλυξώμεθα ἵνα κτλ.). 3(ff. 89-100v) περὶ τῶν δουλενόντων Θεῷ — οὐδὲν ἡμᾶς ἡ ἀπαλλαγὴ μόνον τῶν παθῶν ὀφελήσει (inc. Ἐπειδήπερ ὅσον ἀπὸ τοῦ θείου βαπτίσματος, des. ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος καὶ ἐπ' αἰώνων καὶ ἔτι κτλ. 4(ff. 101-114) sur II Cor. 12, 2 Scio hominem raptum - ἡ Θεοῦ βασιλεία, καὶ τίς ἐν ἡμῖν ἡ ταύτης ἐνέργεια (inc. Ἐπειδήπερ διὰ ͵ρίδην [!] ὁ τῶν ἁπάντων δεσπότης, des. καὶ ὑπὸ σοῦ ἀεὶ βασταζόμενος ὁ ἐπὶ πάντων Θεός, ᾧ πρέπει κτλ.).


  5 (ff. 115-134v) huit chapitres anonymes sur la prédestination et l'ἀνακεφαλαίωσις de la création dans le Christ et l'église ; le premier chapitre est intitulé Προτρεπτικὸς ἐκ προοιμίων εἰς μετάνοιαν καὶ εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἀποστόλου « Οὓς προέγνω τούτους καὶ προώρισεν » (Rom. 8, 29) καὶ εἰς τὰ ἑξῆς καὶ κατὰ τῶν στρέϐλούντων αὐτό τε καὶ πᾶσαν τὴν θείαν γραφήν ; il commence : Πολλοὺς ἀκήκοα λέγοντας τῶν ἀνθρώπων Ἐπειδήπερ φησὶν οὓς προέγνω ὁ Θεός, le dernier s'achève par les mots τῆς μετανοίας ὅσει δύναμις ἐπιμελησώμεθα, ἵνα καὶ τῶν παρόντων καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτείχωμεν ἀγαθῶν κτλ. Au début (ff. 114-115) index des chapitres.


  6 S. BARSANUPHE, doctrine par demandes et réponses, savoir a(ff. 135-136) prologue sur les deux Barsanuphes et les deux Dorothées (Ἵστε δὲ καὶ τοῦτο γινώσκοντες ὅτι δύο γεγόνασιν Βαρσανούφιοι καὶ δύο Δωρόθεοι — τὴν ἰδἵαν μονὴν συνεστήσατο ; cf. M. 88, 1612-1613) ; b(f. 136) avant-propos sur les abbés Séridos et Jean, dit le prophète (Διήγησις κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν ἐκ τῶν παραινέσεων — καὶ ὑπηρετῆσαι κατηξιώθη) ; c(ff. 136-137) proœmium de s. Barsanuphe (Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς φωτίσει σου τοὺς ὀφθαλμοὺς — χαίρετε ἐν Κυρίῳ ἀμήν) ; d(ff. 137-190v) questions et réponses ; la première (ff. 137-139) a pour titre : Πῶς δύναμαι ἐκκόψαι τὴν παρρησίαν καὶ κρατῆσαι τῆς γλώττης μου ; elle correspond à la doctr. 21 de Dorothée (M. 88, 1812-1820 B 6) ; les dernières, concernant les opinions d'Origène, Évagre et Didyme, ont été éditées par Montfaucon d'après notre ms. (= M. 86, 1, 892-901).


  7 S. ÉPHREM 1(ff. 191-196) quomodo quis humilitatem sibi comparet, ch. 1-28 (Assemani [graec. lat.] I, p. 299-308) ; 2(ff. 196-199) paraenesis 47, ad Eulogium (II, p. 170-174) ; 3(ff. 199-202v) paraen. 23 (II, p. 102-107). A la suite, deux sentences de s. Grégoire de Nazianze.


  8 S. BASILE 1(ff. 203-232) constitutiones monasticae, λόγοι πρὸς τοὺς τὸν μονήρι βίον ἀσκούντας λ' ms. (M. 31, 1321-1428) dans l'ordre qui suit : proœmium. 2 (α'). 17. 3-5. 7. 13-16 (η'). 18. 22 (ι'). 23. 27-29. 11 et 12 (ιε'). 19. 6. 8. 9. 10 (κ'). 20. 21. 24-26. 30-34. 2(ff. 232-235) sermo asceticus (M. 31, 881-888). 3(ff. 235-237v) proœmium in regulas brevius tractatas, jusqu'à τὸ χρήσιμον διατίθεσθαι (M. 1080 A-B 5) suivi, sans distinction d'aucune sorte, du proœmium in regulas fusius tractatas (M. 889-897 A 5 καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα|).


Text in this manuscript

Data Source: Pinakes

Jean Chrysostome (saint, 0347?-0407) : Exhortatio (CPG 4860) [Grec].

Jean Damascène (saint, 0650?-0749?) : Homiliae [Grec].

Quaedam (Ascetica) [Grec].

 • Related work : Quaedam (Ascetica)
 • Folios : 115-134v
 • Incipit : Πολλοὺς ἀκήκοα λέγοντας τῶν ἀνθρώπων

Former owners

Formerly part of

Provenance

Notes

 • Ouvrage écrit dans une orthographe vulgaire, mutilé du début et de la fin. Trente-et-un cahiers restent aujourd'hui, répartis sous trois groupes de signatures : γ'-ιθ' (ff. 1-134v)., α'-θ' (ff. 135-202v), α'-ε' (ff. 203-237v) ; les deux premiers cahiers de l'ensemble ont disparu, de même un feuillet après 190v et tout ce qui suivait le f. 237v. Sobres ornements rouge et noir (cf. ff. 135. 203), titres parfois soulignés d'un trait jaune. Brèves additions (ff. 10. 37). Deux feuilles de papier ajoutées au début (I-IIv) contiennent des griffonnages, dont il n'y a à retenir que le nom d'un certain Δημήτριος et celui du possesseur, le monastère de l'Esphigménou, à l'Athos (ff. I et II ; cf. f. 1) ; au début, collé à une page de garde, index de Le Quien. (Source : BnF, Département des manuscrits)

Bibliography

 • B. Montfaucon, de, Bibliotheca Coisliniana, olim Segueriana..., Paris, 1715 (Version en ligne)
 • R. Devreesse, Catalogue des manuscrits grecs. 2, Le fonds Coislin, Paris, Imprimerie nationale, 1945 (Version en ligne)
 • S. Lucà, « Doroteo di Gaza e Niceta Stetato. A proposito del Neap. gr. 7 », dans R. Gentile Messina (éd), Bisanzio e le periferie dell’impero. Atti del Convegno Internazionale nell’ambito delle Celebrazioni del Millenario della fondazione dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania, 26-28 novembre 2007), Acireale - Roma, Bonanno, 2011, p. 145-180

Data sources