Paris. Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Coislin 193

Biblissima authority file: https://data.biblissima.fr/entity/Q42953

 • Other Form of the Shelfmark :
  • Département des manuscrits, Coislin, 193
  • Coislin 193
  • Paris. Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Coislin 193
  • Paris. BnF, Coislin 193
 • Held at : Paris. Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits
 • Date of Origin :
 • Place of Origin :
 • Support Material : Parchemin.
 • Composition :
  • ff. II, (I add.) 267 (+ 191), 24 lignes.
 • Format :
  • mm. 282 × 215.
 • Codicological details :
  • ff. II, (I add.) 267 (+ 191a), 24 lignes.mm. 282 × 215.
 • Binding :
  • Reliure veau raciné ; dos cuir rouge au chiffre de Charles X.

Contents

Data Source: BnF Archives et manuscrits

 • 1 Scholies sur les Proverbes : a(ff. 1-4) τῆ β' τῆς α' ἑϐδομάδος = sur Prov. 1, 1-14 ; extrait de chaîne (Aquila, Basile, Hippolyte, Symmaque, ἄλλος) ; b(ff. 4-9) passages choisis (de 3, 8 à 27, 22) avec scholies ; aux auteurs précédents s'ajoute Chrysostome ; c(ff. 9-16v) passages choisis (de 27, 23 à la fin) avec scholies anonymes. Cf. Karo-Lietzmann, Catenarum graecarum catalogue, p. 16-17.

  2 (ff. 16v-33) scholies anonymes sur certains versets de l'Ecclésiaste ; inc. Ἐκκλησιαστής ἐστιν ψυχῶν καθαρῶν γνῶσις ἀληθής, des. (sur 12, 11 λόγοι σοφῶν) πεπηγότες.

  3 ANASTASE D'ANTIOCHE 1(ff. 33-34) sur le didrachme (Matth. 17, 24-27), Ἀναστασίου — ἐκ τῆς ἑρμηνείας τοῦ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίου ms. ; inc. Τὸ δίδραχμον τοῦτο περὶ οὗ νῦν πρόκειται λέγειν, des. χωρίον παρακλήσεως ὀνομάζεται ; suit (ff. 34-35v) une explication anonyme du même passage. 2(ff. 35v-36) τοῦ αὐτοῦ ἀπὸ τόμου θ', οὗ ἡ ἀρχὴ « Τὸν μὲν ὄδγδοον Θεοῦ χάριτι διανοίσαντες τόμονη »..., ἐν κεφαλαίῳ ὀγδόῳ (sur Matth. 22, 15-16 : Pharisiens et Hérodiens).

  4 (f. 36r.v) HIPPOLYTE DE ROME (?) περὶ Ἐζεκίου. Il s'agit des deux miracles du soleil (Iosue 10, 12 ss. ; IV Reg., 20 ss.) ; inc. Ἔτι μαλακισθέντος τοῦ Ἐζεκίου, des. οἱ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν πρὸς Χριστόν.

  5 (ff. 36v-40) S. JEAN CHRYSOSTOME, homilia in martyres (M. 50, 661-666 ; collationnée sur notre ms.) ; suivent quelques mots sur Adam.

  6 (ff. 40v-64v) ἑρμηνείαι διαφόρων ἑρμηνευτῶν ἔκ τε τῶν προφητῶν Ἠσαΐου, Γενέσεων τε καὶ τῶν Παροιμιῶν. Après deux citations d'Isaie (1, 17. 19) viennent des extraits de la Genèse (1, 2-9, 8) entremêlés d'extraits des Proverbes (1, 2-12, 5) ; les uns et les autres sont commentés. Inc. Χρ (υσοστόμου). Ὁρᾶς ὅτι διδασκαλίας δεῖται ἡ ἀρετή, des. Νῶε καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ | ; les auteurs cités sont Athanase (f. 43v), Basile (ff. 41v. 45), Épiphane (f. 46v), Grégoire de Nazianze (f. 47), Hippolyte (f. 41v), Nicéphore patriarche (f. 47v), Olympiodore (f. 42v). Deux cahiers manquent après f. 64v ; le f. 65 donne la fin d'une citation : |κρυπτομένην ζωὴν εἰς ἣν οὐ δέον ὑπερτιθεμένους τῶν προστεταγμένων ἀνύσειν ἐν οὐ (?) καιρῷ διορθώσεως, ὀψὲ φέρεσθαι, τὴν μέτάνοιαν προσφέροντας. Ff. 65-66 scholies sur Jonas 3, 6 et 4, 6. 11.

  7 (ff. 66-71) introduction aux quatre évangiles, sous le titre Ἀρχὴ ἑρμηνείας ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίου, πρὶν. τοῦ Βίϐλος γενέσεως. Il s'agit de questions et définitions de tout genre ; inc. Ζητητέον τί δήποτε ἐν πάση τῇ γενεαλογίᾳ (cf. Cramer, Catenae Ν. T., I, p. 6, 29-7, 18 ; 8, 9-21 [ἐξ ἀνεπιγράφου] ; des. Σελὴμ À τόπος θεοῦ, Ῥαϊθοῦ À Κυρίου ὑπήκοος (cf. M. 89, 1204 BC).

  8 (ff. 71-74) dialogue entre un juif et un chrétien ; inc. Ὁ ΧριστιανόςΚακομαχούντων τῶν Ἰουδαίων καὶ λεγόντων ὅτι Οὐκ ἐρυθριᾶτε ὅτι εἰς ἄνθρωπον πεφουρκισμένον (Anastase le Sinaïte, disput. 3 adv. Iudaeos : M. 89, 1241 A 8), des. ἐπειδὴ ἐπέρασεν ἀπὸ Μεσοποταμίας εἰς τὴν Ἰουδαίαν (disput. 1 : M. 1204 Β 8).

  9 (ff. 74-77) extrait de l'Histoire des solitaires d'Égypte, ἐρώτησις νεωτέρου (μον)αχ(οῦ) πρὸς Θηϐαῖον γέροντα ms., à peu près comme dans les Coislin 108, ff. 293-294v et 127, ff. 309v-311.

  10 (ff. 77v-79) extraits de MACAIRE DE SCÉTÉ ; inc. Διὰ τί εἶπεν Ἐν νυκτὶ (Ps. 16, 3), des. τὸ Πνεῦμα ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις (Rom. 8, 26).

  11 (ff. 79-80) extraits du Thesaurus de s. CYRILLE D'ALEXANDRIE ; inc. Ποῖον γὰρ πάθος περὶ τὸν ἥλιον (cf. M. 75, 181) ; des. (sur Act. 2, 36) οὓς ὁ Πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ (Act. 1, 7).

  12 (ff. 80-89) S. ÉPHREM, quod ludicris rebus abstinendum sit christianis, ὅτι οὐ δεῖ παίζειν χριστιανοῖς καὶ περὶ φιλοσοφίας ms. Tout ce que donne l'édition d'Assemani [gr. lat. III, p. 51-56] se lit dans les ff. 80-84v ; à partir du f. 85v viennent des développements qui se retrouvent en gros dans les sermons 7. 12. 3 (Ass., p. 21-22, 26-28, 11-12 C 6).

  13 (ff. 89-96v) EUSÈBE D'ÉMESE (?), sur la pénitence ; le texte du ms. est à peu près celui qu'on lit dans l'Appendice de saint Basile (M. 31, 1476-1488).

  14 (ff. 96v-97v) S. BASILE, proœmium in regulas brevius tractatas (M. 31, 1080), immédiatement suivi (f. 97v) de la fin du prologue des regulae fusius tractatae (Ὅπερ ἂν οὖν κτλ. : M. 31, 900 Β 9-901).

  15 (ff. 98-100v) PROCLUS DE CP., in sanctam V feriam (M. 65, 777-781).

  16 (ff. 101-105) S. JEAN CHRYSOSTOME*, εἰς τὸν νιπτῆρα ; inc. Ἔλεον Θεοῦ καὶ φιλανθρωπίαν κηρύττει μὲν ἡ κτίσις, des. οἰκονομήσαντι τῶν ἡμετέρων ψυχῶν, ὅτι αὐτῷ κτλ.

  17 (ff. 105v-107v) PROCLUS DE CP., in Parasceven (M. 65, 781-788).

  18 (ff. 107v-119) S. JEAN CHRYSOSTOME (?), scholies sur des passages choisis des Proverbes (σχόλία ἀπὸ τοῦ τέλους τῶν παροιμιῶν τῶν μὴ ἀναγινωσκομένων ms.) à partir de 10, 27 jusqu'à 24, 77 ; inc.. Ὁρᾶς ὅτι οὐχ ὅρος ἐστὶν ἀλλὰ κακία, des. τοῦ διακρίναι πένητα καὶ ἀσθενῆ. Un feuillet étant disparu après 118v, manquent Prov. 24, 58-68.

  19 (ff. 119v-138) JEAN DE CARPATHOS, capita CXVII ; inc. Καλὰ ἐξ ἀγαθοῦ τὰ πάντα γεγόνασι, des. κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν ἀπεργάζονται Θεοῦ, αὐτῷ κτλ. (traduction partielle dans M. 85, 811-826).

  20 sur la Genèse et l'Exode. 1(ff. 138v-153v) Κεφάλαια ἐκ διαφόρων ἑρμηνευτῶν περὶ τῆς γενέσεως. Il s'agit de brèves scholies commençant toutes par Ἰστέον ὅτι (inc. Ἰστέον ὅτι τῆς τῶν ὅλων δημιουργίας, des. οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς νεκρῶν θεός, ἀλλὰ ζώντων. 2(ff. 153v-171v) scholies de même caractère que les précédentes, relatives à l'Exode (Σευηριανοῦ εἰς τὴν Γένεσιν καὶ εἰς τήν Ἔξοδον ms.), immédiatement suivies (ff. 171v-192) d'autres scholies sur la Genèse ; quelques auteurs sont cités : (f. 185v) Acace, (ff. 154. 156v. 173) Cyrille, (ff. 163. 172v. 173. 176. 182v. 184. 187v [γενέσεις διάφοροι Διοδώρου]) Diodore, (ff. 167. 172v. 173. 176v. 177) Gennade, (ff. 157. 173. 175) Isidore, (ff. 153v. 171v. 172. 172v. 174v) Sévérien, (f. 167v) Théodore, (ff. 164. 172) Théodoret ; un feuillet manque après 191, 191a est lacéré.

  21 (ff. 192v-193v) questions et réponses, définitions (Sirènes, Orion, Pléiade).

  22 notes de chronologie 1(ff. 193v-194v) sur les patriarches de l'Ancien Testament (inc. Ἔζησεν Ἀϐραὰμ ἔτη ρπέ, des. ἐπὶ κορυφὴν Φασγᾶ, ὁ τόπος ἐν ᾧ ἐκτίσθη ὁ πύργος). 2(ff. 195-197) [HIPPOLYTE DE THEBES], ψήφος χρονικοῦ συντάγματος (éd. Diekamp, p. 1-8, 9).

  23 (ff. 197-206v) questions et réponses sur divers passages de l'Ancien et du Nouveau Testament ; la première réponse (sur Is. 4, 1) inc. Ὅτι πολλαχοῦ καὶ ὁ βίος οὗτος καὶ ὁ κατὰ σάρκα Ἰσραὴλ ; la dernière (sur Gen. 2, 7) des. γνῶς ὅτι ὁ ἐκεῖνο πλάσας καὶ τοῦτο ἀνήστησιν (!) ; il s'y mêle (ff. 203-204v) des questions sur l'habit monastique ; à la fin, notes sur le phénix (f. 206v) et sur le pluvier (f. 207 : Οὗτος ὁ χαράδριος — ἐγίνωσκον πάντες ὅτι ἀποθνήσκει).

  24 (ff. 207-227) S. ATHANASE*, quaestiones ad Antiochum ducem ; il s'agit d'un choix entre quaest. 2 et 109 (M. 28, 600-665).

  25 (ff. 227v-240v) histoire et chronologie des patriarches et des rois juifs (inc. Χαλδαίοις προκατάρξας γένους, des. ἐν Ἱερουσαλήμ ἐν τοῖς εῖδώλοις τῶν ἐθνῶν) ; la γενεὰ ou le règne de chaque personnage se trouvent encadrés sous une πύλη ; un feuillet manque après 229v ; l'historien Démétrius est cité (f. 229v ; cf. Ἐκλογαὶ ἱστοριῶν dans Cramer, Anecdota graeca Paris., II, 1839, p. 256, 29).

  26 (ff. 240v-242) [extrait de la lettre 260 de s. BASILE], sur Gen. 4, 15 (Τὸ πολυθρύλλητον ἐκεῖνο — αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου, dans M. 32, 956 Α 13-957 C 4).

  27 (ff. 242v-247) brève chronologie d'Adam aux empereurs Léon et Alexandre (éd. de Boor, Nicephori arch. CP. opuscula historica, Leipzig, 1880, p. 218-226), suivie (ff. 247-248) de la liste des rois d'Israël (= NICÉPHORE DE CP., chronographia ; de Boor, p. 106-107, 17).

  28 (ff. 248-249) deux questions-réponses sur la pénitence et la fornication (= Ps.-Athanase, quaest. ad Antiochum ducem 94 et 97 : M. 28, 656-657), suivies (ff. 249-252v) de la vision de MACAIRE (M. 34, 385-392).

  29 (ff. 252v-262v) τοῦ αὐτοὐ (?) λόγος διδασκαλικὸς, lettre à des moines (inc. Τοῖς ἀγαπητοῖς καὶ ὁμοψύχοις ἀδελφοῖς ἐν Κυρίῳ εἰρήνη ὑμῖν ὑπερεκπερισσοῦ πληθυνθείῃ, des. ἀδελφέ, καὶ σαυτὸν σώσεις καὶ ἡμᾶς εὐφρανεῖς καὶ τὸν Κύριον δοξάσης, ᾧ ή δόξα κτλ.

  30 S. ÉPHREM, τοῦ αὐτοῦ ms. 1(ff. 262v-265v) sermo de iudicio et resurrectione (Assemani, III, p. 148-150 D 5 ἀναδυσάμενος σωφροσύνην ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ, ἀμήν) ; 2(ff. 265v-267) sermo paraeneticus, εἰς τὸ Πρόσεχε σεαυτῶ ms. (Ass. Ι. p. 166-167).

  Le f. Ir.v arraché d'un manuscrit du XI-XIIe siècle (29 lignes) contient un fragment d'office (pour le samedi-saint ?).

Texts in this manuscript

Data Source: Mandragore

Data Source: Pinakes

Acoluthiae [Grec].

Anastase le Sinaïte (saint, 064.-070.) : Disputatio Adversus Iudaeos (CPG 7772) [Grec].

Anastase (saint, 05..-0599) : Opera [Grec].

Cyrille (saint, 0376?-0444) : Thesaurus de sancta et consubstantiali trinitate‏ [Grec].

Hippolyte (saint, 017.?-0235) : Fragmenta in Octateuchum (CPG 1880) [Grec].

In Matthaeum (CPG C110-C116) [Grec].

 • Related work : In Matthaeum (CPG C110-C116)
 • Folios : 066-71
 • Incipit : ΖΗΤΗΤΕΟΝ ΤΙ ΔΗΠΟΤΕ ΕΝ ΠΑΣΗ ΤΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ
 • Explicit : ΣΕΛΗΜ ΤΟΠΟΣ ΘΕΟΥ ΡΑΙΘΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΗΚΟΟΣ

Jean Chrysostome (saint, 0347?-0407) : Commentarius in Proverbia [Grec].

Jean Chrysostome (saint, 0347?-0407) : Fragmenta in Proverbia [Grec].

Jean de Carpathos : Capita theologica et gnostica [Grec].

Varia (Exegetica) [Grec].

 • Related work : Varia (Exegetica)
 • Folios : 040
 • Incipit : ΤΟΝ ΓΑΡ ΑΔΑΜ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ

Varia (Exegetica) [Grec].

Varia (Exegetica) [Grec].

 • Related work : Varia (Exegetica)
 • Folios : 193v-194v
 • Incipit : ΕΖΗΣΕΝ ΑΒΡΑΑΜ ΕΤΗ ΡΠΕʹ
 • Explicit : ΕΠΙ ΚΟΦΥΦΗΝ ΦΑΣΓΑ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΝ Ω ΕΚΣΤΙΣΘΗ Ο ΠΥΡΓΟΣ

Varia (Exegetica) [Grec].

 • Related work : Varia (Exegetica)
 • Folios : 197-206v
 • Incipit : Ὅτι πολλαχοῦ καὶ ὁ βίος οὗτος ,Οὗτος ὁ χαράδριος

Varia (Exegetica) [Grec].

 • Related work : Varia (Exegetica)
 • Folios : 138v-153v
 • Incipit : ΙΣΤΕΟΝ ΟΤΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
 • Explicit : ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΘΕΟΣ ΑΛΛΑ ΖΩΝΤΩΝ

Varia (Exegetica) [Grec].

 • Related work : Varia (Exegetica)
 • Folios : 227v-240v
 • Incipit : Χαλδαίοις προκατάρξας γένους

Varia (Mythologica) [Grec].

Varia (Septuaginta) [Grec].

Variae [Grec].

 • Related work : Variae
 • Folios : 252v-*
 • Incipit : Τοῖς ἀγαπητοῖς καὶ ὁμοψύχοις ἀδελφοῖς ἐν Κύπρῳ, εἰρήνη ὑμῖν ὑπερεκπερισσοῦ πληθυνθείῃ

Illuminations and decoration

Participants

Other participants

Former owner

Formerly part of

Provenance

Data Source: BnF Archives et manuscrits

 • anc. 298 bis

Notes

Data Source: BnF Archives et manuscrits

 • Volume soigné, qui comprenait à l'origine trente-sept cahiers, quaternions à l'exception de 32 (binion) et de 37 (3 feuillets), ainsi qu'en témoigne une note du f. 267v : ἔχει ἡ βίϐλος αὕτη ὁμοῦ φυλλ(α) σπζ' ; dans la suite, disparurent les cahiers θ' et ί (après 64v), un feuillet après 118v. 191v et 229v.
  Ornements multicolores sur fond or ; titres et citations de l'Écriture en lettres dorées ; f. IIv Salomon est figuré debout sur fond or et dans un cadre multicolore, vêtu de rouge et de bleu (cf. Bordier, p. 51). F. I, de la même main qui compta le nombre des feuillets à la fin du volume : † Κῦρ( ) Μακαρίας ὑπ(α)ρ(χει) ἡ παροῦσα βίϐλος : οἷα οὐκ ἔχει ἄλλος ἐξουσίαν εἰς αὐτήν. F. 267v monocondyle. Ff. II et 267v nombreux essais de plume.

Bibliography

 • B. Montfaucon, de, Bibliotheca Coisliniana, olim Segueriana..., Paris, 1715 (Version en ligne)
 • F. Leroy, L' Homilétique de Proclus de Constantinople. Tradition manuscrite, inédits, études connexes, Studi e testi 247, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1967
 • I. Pérez Martín, « Chronography and Geography in Tenth-Century Constantinople: the Manuscript of the Stadiasmos (Madrid, BN, MSS / 4701) », Geographia antiqua, 25, 2016, p. 79-97
 • P. Andrist, « Un témoin fragmentaire de la famille α des Dialogica polymorphia antiiudaica (CGP 7796) dans un manuscrit de Berlin (Staatsbibliothek, Phill. 1487 [Studemund 83]) », dans A. Binggeli (éd)A. Boud'hors (éd)M. Cassin (éd), Manuscripta Graeca et Orientalia. Mélanges monastiques et patristiques en l'honneur de Paul Géhin, Orientalia Lovaniensia Analecta 243, Peeters, 2016, p. 17-29
 • R. Devreesse, Catalogue des manuscrits grecs. 2, Le fonds Coislin, Paris, Imprimerie nationale, 1945 (Version en ligne)

Subjects and themes

Data Source: BnF Archives et manuscrits

 • Abgar d'Édesse (fragm. de la lettre d')
  ACACE -- cit.
  Adam (sur)
  ANASTASE D'ANTIOCHE -- sur le didrachme
  ANASTASE D'ANTIOCHE -- sur les Pharisiens et les Hérodiens
  ATHANASE (S.) -- quaest. selectae
  ATHANASE (S.) -- quaest. 94, 97
  ATHANASE (S.) -- Citations
  BASILE DE CÉSARÉE -- 1. Ascèse et discipline canonique. proœmium (extr.)
  BASILE DE CÉSARÉE -- 4. Lettres. ep. 260
  BASILE DE CÉSARÉE -- 6. Varia, apocrypha. cit.
  BIBLE -- 1. Ancien Testament. sur certains passages de G.
  BIBLE -- 1. Ancien Testament. Genèse scholies (inc. Ἰστέον ὅτι τῆς τῶν ὃλων)
  BIBLE -- 1. Ancien Testament. Exode scholies
  BIBLE -- 1. Ancien Testament. scholies sur Prov.
  BIBLE -- 1. Ancien Testament. scholies sur E.
  BIBLE -- 1. Ancien Testament. Isaïe chaîne et scholies
  BIBLE -- 1. Ancien Testament. sch. sur Jonas
  BIBLE -- 2. Nouveau Testament. sur Matth. 17, 24-27
  BIBLE -- 2. Nouveau Testament. sur Matth. 22, 15-16
  BIBLE -- 2. Nouveau Testament. introduction aux quatre évangiles (inc. Ζητητέον τί δήποτε)
  BIBLE -- 2. Nouveau Testament. sur l'usage d'écrits d'hérétiques dans l'interprétation de la Bible (inc. Ὅτι πολλαχοῦ καὶ ὁ βίος οὗτος)
  chronologie ancienne (notes de) -- συναγωγὴ χρόνων
  CYRILLE D'ALEXANDRIE (s.) -- thesaurus
  CYRILLE D'ALEXANDRIE (s.) -- citations
  DIODORE DE TARSE
  Égypte (histoire et enseignement des solitaires d')
  ÉPHREM (S.) -- de iudicio et resurrectione
  ÉPHREM (S.) -- ludicris rebus (quod christianis abstinendum sit)
  ÉPHREM (S.) -- sermo paraeneticus
  ÉPIPHANE DE CHYPRE (?) -- cit.
  EUSÈBE D'ÉMESE -- sur la pénitence
  GENNADE DE CP. -- cit.
  HIPPOLYTE DE ROME -- (?) περὶ Ἐζεκίου
  HIPPOLYTE DE ROME -- cit.
  HIPPOLYTE DE THEBES -- ψῆφος χρονικοῦ συντάγματος
  historia chronica (chronologie des patriarches et des rois juifs)
  ISIDORE DE PÉLUSE -- cit.
  JEAN DE CARPATHOS -- capita CXVII
  JEAN CHRYSOSTOME (S.) -- 1. Œuvres authentiques. martyres (in)
  JEAN CHRYSOSTOME (S.) -- 2. Œuvres douteuses ou apocryphes. lavement des pieds (sur le) ; inc. Ἔλεον Θεοῦ
  JEAN CHRYSOSTOME (S.) -- 3. Extraits et citations. citations diverses
  juif (dialogue entre un juif et un chrétien) -- inc. Ὁ χρ. Κακομαχούντων τῶν Ἰουδαίων
  liturgiques (offices) -- du Samedi Saint (? fragm.)
  λόγος διδασκαλικος (lettre à des moines, inc. Τοῖς άγαπητοῖς καὶ ὁμοψύχρις)
  MACAIRE D'ALEXANDRIE* -- sermo de exitu animae
  MACAIRE L'ÉGYPTIEN ou M. l'ABBE -- extraits
  Macaria
  monastique (six canons sur la discipline) -- (sur l'habit)
  NICÉPHORE DE CONSTANTINOPLE -- chronographia brevis
  NICÉPHORE DE CONSTANTINOPLE -- cit.
  OLYMPIODORE
  Orion (sur)
  patriarches de l'A. T. (notes de chronologie sur les)
  phénix (sur le)
  pléiade (sur la)
  pluvier (note sur le)
  PROCLUS DE CP -- in Parasceven
  PROCLUS DE CP -- in s. quintam feriam
  rois -- chronologie des rois juifs
  SEVERIEN DE GABALA -- cit.
  sirènes (sur les)
  συναγωγὴ λέξεων -- σ. χρόνων
  THÉODORE DE MOPSUESTE
  THÉODORET DE CYR -- cit.

Life cycle of this book

Data sources