Grégoire de Nysse (saint, 0335?-0394?) : Testimonia adversus Judaeos

Related texts

Grégoire de Nysse (saint, 0335?-0394?) : Testimonia adversus Judaeos [Grec].

Work witnesses

Manuscripts

Life cycle of this work

Data sources