Macarius Alexandrinus mon. saec. IV (S.), Apophthegmata de sacerdote (BHG 999zb)

  • Other Forms :
    • Macarius Alexandrinus mon. saec. IV (S.), Apophthegmata de sacerdote

Related texts

Macarius Alexandrinus mon. saec. IV (S.), Apophthegmata de sacerdote (BHG 999zb) [Grec].

  • Repertory : BHG : 0999zb

Work witnesses

Manuscripts

Life cycle of this work

Data source