Poemen anachoreta in Sceti (S.), Apophthegma (BHG 1555g)

  • Other Forms :
    • Poemen anachoreta in Sceti (S.), Apophthegma

Related texts

Poemen anachoreta in Sceti (S.), Apophthegma (BHG 1555g) [Grec].

  • Repertory : BHG : 1555g

Work witnesses

Manuscripts

Life cycle of this work

Data sources