Dositheus Dorothei disc. mon. apud Gazam (S.), Vita (BHG 2117-2119)

  • Other Forms :
    • Dositheus Dorothei disc. mon. apud Gazam (S.), Vita

Related texts

Dositheus Dorothei disc. mon. apud Gazam (S.), Vita (BHG 2117-2119) [Grec].

  • Repertory : BHG : 2117

Dositheus Dorothei disc. mon. apud Gazam (S.), Vita (BHG 2117-2119) [Grec].

  • Repertory : BHG : 2117-2119

Dositheus Dorothei disc. mon. apud Gazam (S.), Vita (BHG 2117-2119) [Grec].

  • Repertory : BHG : 2118

Dositheus Dorothei disc. mon. apud Gazam (S.), Vita (BHG 2117-2119) [Grec].

  • Repertory : BHG : 2119

Dositheus Dorothei disc. mon. apud Gazam (S.), Vita (BHG 2117-2119) [Grec].

Work witnesses

Manuscript Part

Manuscripts

Life cycle of this work

Data sources