Philotheus Sinaita monachus (06..?-06..?) : Capita de Temperantia (CPG 7864)

Related texts

Philotheus Sinaita monachus (06..?-06..?) : Capita de Temperantia (CPG 7864) [Grec].

Work witnesses

Manuscripts

Life cycle of this work

Data sources