Italie, Milan, Biblioteca Ambrosiana, MS F 106 sup. (unknown foliation)

Texts

Data Source: Pinakes

Léonce de Néapolis : Vita S. Iohannis Eleemosynarii (CPG 7882) [Grec].

Data source

  • Pinakes