Royaume-Uni, Oxford, Bodleian Library, MS. Selden Supra 9, 001-120

Texts

Data Source: Pinakes

Anastasia monialis : Apocalypsis Anastasiae [Grec].

Notes

Data Source: Pinakes

  • Homiliae et Miscellanea

Data source

  • Pinakes