France, Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Supplément grec 1191

Référentiel d'autorité Biblissima : https://data.biblissima.fr/entity/Q77452

Présentation du contenu

Source des données : BnF, Département des manuscrits

 • Mélanges théologiques, astronomiques et astrologiques.


  1 (f. 1) περὶ τῆς σελήνης (sur le cycle de la lune), inc. Χρὴ γινώσκειν ὅτι ἡ σελήνη ἔχη (sic) ἡμέρας κθ' καὶ πῶς ὀφείλει εὑρεῖν τὸ θεμέλιον αὐτῆς, des. καὶ εὑρίσεις πόσων ἡμερῶν ἐστὶν ἡ σελήνη.


  2 Sous la rubrique ἐρώτησις Βασιλείου καὶ ἀπόκρισις Γρηγορίου Διαλόγου πάπα Ῥώμης, on peut lire, sans solution de continuité : 1(ff. 1-3v, l. 2 ab imo) questions-réponses sur certains psaumes, sur Moïse, les Israëlites, Melchisédech, Abraham, Abgar, entremêlées d'autres questions très courtes, sortes de devinettes. L'ensemble correspond, avec quelques éléments supplémentaires, au texte publié par C. F. Georg Heinrici, sous le titre ἐρωτήσεις Γρηγορίου καὶ ἀποκρίσεις Βασιλείου, dans Griechisch-Byzantinische Gesprächsbücher und Verwandtes aus Sammelhandschriften (Abhand. der phil.-hist. Klasse der König. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, Bd 28, Leipgiz 1911, n° 8, pp. 35-37). 2(ff. 3v, l. 2 ab imo-4v, l. 3) une question-devinette sur Hélène, mère de Constantin (inc. Ἓν ἐζήτουν καὶ τρεῖς ηὗρα καὶ οἷον ἤθελον ; cf. Heinrici, op. cit., pp. 62-63, n° 63), suivie de trois autres du même genre. 3(f. 4v, l. 3-l. 5 ab imo) six questions sur le symbolisme des objets et des coutumes liturgiques (κατὰ τί τὸ βῆμα, κατὰ τί ἄμϐων, κατὰ τί ἵσταται ὁ διάκονος ἐπὶ τοῦ ἄμϐωνος, κτλ.) et une sur les parents de s. Jean Chrysostome. 4(f. 4v, l. 4 ab imol. 1 ab imo) trois questions sur le ciel, les natures, le but de la vie (elles se trouvent, avec quelques variantes, dans Heinrici, op. cit., p. 69, n°s 117. 120. 119). 5(ff. 4v, l. 1 ab imo-5, l. 12) trois questions sur la vie et la mort (pour la 3e, cf. Heinrici, op. cit., p. 56, n° 6), trois sur la religion, les sens, les éléments de l'homme (Heinrici, op. cit., p. 63, n° 68), une sur l'argile dont fut créé Adam (cf. Heinrici, op. cit., p. 47, n° 13). 6(f. 5, l. 12-5v, l. 2) paraphrase de la question 53 du PS.-ATHANASE sur le V. T. (M. 28, 732 D-733 A). 7(ff. 5v, l. 2-6, l. 4) huit questions sur Adam et sa famille. 8(f. 6, l. 4-l. 6) paraphrase de la question 73 du PS.-ATHANASE sur le V. T. (M. 28, 744 A 1-4), pub. p. Heinrici (op. cit., p. 56, n° 4). 9(ff. 6, l. 6-8, l. 1) vingt-sept questions-devinettes ou énigmes sur des sujets variés (pour la dernière question du f. 6, cf. Heinrici, op. cit., p. 58, n° 22 ; les questions 3 et 5 du f. 6v : Heinrici, op. cit., p. 63, n°s 70 et 71 ; la question 1 du f. 7, la question 3 et la dernière du même feuillet, cf. Heinrici, op. cit., p. 63, n°s 66 et 65, p. 62, n° 59 ; l'avant-dernière question et la dernière du f. 7v sont à rapprocher des questions 100 et 53 d'Heinrici, op. cit., pp. 67 et 61). 10(f. 8, l. 1-l. 12) περὶ τῆς ἁγίας ἐκκλησίας καὶ ἱερουργίας ἐστὶν ὁ σκοπὸς οὗτος, inc. Δέον σημαίνει[ν] ἡ γ' ὥρα τῆς ἡμέρας. 11(f. 8, l. 12-l. 2 ab imo) περὶ τῶν ἁγίων ῥιπιδίων, inc. Τὰ ἅγια ῥιπίδια κατὰ τῶν Χερουϐίμ. 12(f. 8, l. 2 ab imo-8v) περὶ γαστριμαργίας, extr. de s. BASILE, sermo de renuntiatione saeculi (M. 31, 640 C 11-641 A 7 ἀποφέρεται). Suit une question incomplète, un feuillet manquant après f. 8v. 13(f. 9) [PS.-ATHANASE, quaestiones ad Antiochum ducem 84] (inc. mut. ποιήση [sic] εὐποιΐαν M. 28, 649 A 15-B 9) et [91] (M. 28, 653 B 11). 14(f. 9r.v) une question sur la récidive dans le péché (ἐάν τις εἰς ἁμαρτίαν ἐμπέσῃ καὶ μετανοήσῃ). 15(ff. 9v-10) [ANASTASE LE SINAÏTE], question 98 suivie des deux questions extra ordinem de l'édition (M. 89, 752 A-C). 16(f. 9, l. 1 ab imo-9v) trois extraits sur le respect dû aux parents. 17 (f. 11r.v) suite de questions posées par l'abbé Gérasime à un moine pour mettre à l'épreuve son orthodoxie (inc. Πρεσϐύτερός τις κατήντησεν εἰς τὴν μονὴν τοῦ ἀϐϐᾶ Γερασίμου, καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ὁ γέρων) ; le début, soit f. 11r-11v, l. 4, comme dans Suppl. gr. 140, f. 186r.v. Suivent, sans solution de continuité, (ff. 11v-14v) des questions-réponses variées, parmi lesquelles des explications de paraboles du N. T. (ff. 13v-14), e. g. celle des talents. Pour la dernière, sur les travaux de Dieu (f. 14v), cf. PS.-ÉPIPHANE, liber de mensuris et ponderibus (M. 43, 277 B 9-C 5).


  3 (f. 14v) περὶ τοῦ σεισμοῦ, inc. Ἄκουσον λόγον σοφοῦ, ὅτι ὁ σεισμὸς πῶς γίνεται, des. mut. (lacune d'un feuillet après 14v) καὶ ἐμπένη ὁ ἄνεμος εἰς τά. En grec vulgaire. C'est le début d'un délayage du texte conservé dans le Paris. gr. 395, ff. 40v. 62r.v.


  4 (ff. 15-21) fragments d'un dialogue contre les Latins « azymites », entre un grec Παναγιώτης [appelé aussi Constantin] et un cardinal latin (καρδηνάλις ou ὁ Φράγκος), inc. mut. αἱ ψυχαὶ τῶν δικαίων εἱς τὸν παράδεισον εἰσίν (éd. Α. Vassiliev, Anecdota graeco-byzantina, Moscou 1893, p. 181, l. 19, d'après une tradition différente et incomplète). Il y a une lacune entre f. 20v et f. 21. Un fragment du même texte, offrant parfois de grandes divergences de détail, nous est donné par le Paris. gr. 395, ff. 24-35v (?). Les questions mises dans Vassiliev (p. 185, l. 2 et l. 7) et le Paris. gr. 395 au compte du cardinal, portent dans notre ms. (cf. f. 19r.v) le lemme Εὐφρόσυνος. Il s'agit probablement du personnage nommé dans l'exorde (Vassiliev, p. 179) Euphrosynos proconsul de CP. Le f. 21 donne la fin du dialogue : Constantin Panagiotis, après avoir jeté l'anathème sur les azymites, est condamné à mort par l'empereur, accompagné de Tsykandylis et d'autres dignitaires. Εἷτα τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἐκομίσαντο μετὰ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. Ἀμήν.


  5 Sous la rubrique ἀρχὴ σὺν θεῷ ἐρωταποκρίσεων πάνυ καλῶν καὶ ὠφελίμων : 1(ff. 21-26, l. 9) [PS.-ATHANASE, quaestiones aliae 1-4] (M. 27, 773-781 B 12 ψυχικοῖς κόλποις). Le mκme texte se trouve parmi les œuvres de Gennade de CP., sous le titre de « confessio fidei prior » (M. 160, 320-328 A 3 κόλποις). 2(f. 26r.v) trois questions-réponses sur les lois (πόσοι νόμοι ἐδόθησαν ; διὰ τί λέγεται νόμος ; διὰ τί ἐδόθησαν τρεῖς νόμοι ;). 3(f. 26v, l. 4 ab imo-l. 1 ab imo) question-réponse sur le ps. 136, 9, des. mut. τὴν ἀρχὴν δοὺς χῶραν, par suite d'une lacune après 26v.


  6 (ff. 27-32v) psaume 103, avec commentaire anonyme (?), inc. mut. (sur 103, 4) τοὺς ἐπὶ γῆς ἁγίους ἀγνιζομένους καὶ οὕτως νοεροὺς ἀποτελῶν, des. mut. (sur 103, 35) οἷος ὁ θεμέλιος τοῦ ψαλμοῦ, τοιαύτη καὶ ἡ τελείωσις.


  7 (ff. 33-34v) [méthode de divination par les nombres], inc. mut. (fin de la 9e figure) τὸ ἐρώτημά σου À καὶ θησαυρίζεις θησαυρόν, des. καὶ ἁπλῶς εἰς πᾶσα ἐρώτημα πρὸς πίπτει (sic). A rapprocher de deux traités du même genre publiés par A. Delatte, Anecd. Athen., I, pp. 107-110 et 557-561.


  8 (ff. 34v-35) S. CYRILLE D'ALEXANDRIE*, de metris et nominibus, inc. [Λ]επτὰ καλοῦνται τὰ ἀσάρια, des. τὸ γράμμα ὀϐολοὶ δύο. Le début de ce texte (soit f. 34v, l. 6-l. 11) correspond aux § § 8, 9 et 10 du περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν édité par F. Hultsch (Metrologicorum scriptorum reliquiae, I, Leipzig 1864, p. 253, 1-7). Cf. H. Diels, Die Handschriften der antiken Ärzte, II, p. 25, et Suppl p. 47. A la suite : 1(f. 35r.v) [sur l'invention des lettres de l'alphabet grec], inc. Χρὴ γινώσκειν ὅτι σοφώτατος Παλαμίδης εὗρε ις' γράμματα τοῦ ἀλφαϐήτου, des. καὶ οὕτως ἐπληρώθησαν τὰ εἰκοσιτέσσαρα γράμματα τὰ στοιχεῖα. 2(f. 35v) [sur le périmètre de certaines îles], inc. Τῆς Κύπρου τὸ περίμετρον μίλια χν, des. τῆς Πελοπονήσου ψλ.


  9 (ff. 37-42) βροντολογίον καὶ σεισμολογίον (d'avril à mars), avec table au début (ff. 37-39v). inc. Ἀπρίλλιος α · β · Κριός · γ À δ, des. Εἰ δὲ σεισμὸς γένηται, νοσήματα πολλά (cf. textes pub. par A. Delatte, d'après le ms. 1275 de la Bibl. nat. d'Athènes, dans Cat. codd. astr. gr., X, pp. 129-132, et par C. O. Zuretti, d'après Scor. I. R. 14, op. cit., XI1, pp. 155-157).


  10 (ff. 42v-46v) tonitruale, des. mut. ὃς κατέχεται τὸν τόπον βασιλεύσει (éd. Cat. codd. astr. gr., VIII3,. pp. 193-197).


  11 1(f. 47, l. 1-l. 3) fin d'un chapitre sur la position de la terre et du ciel, inc. mut. Γυρίζει καθ' ἑκάστην ὁ οὐρανὸς κύκλωθεν τῆς γῆς, des. καὶ κρούει τὴν γὴν τὸ αὐτὸ (sic) φυσήματι. 2(f. 47, l. 4-l 10) autre chapitre sur le même sujet, inc. Κύκλωθεν καὶ κάτωθεν καὶ πανταχόθεν ἡ γῆ, des. κρέμαται ἐν τῷ ἀέρι. 3(f. 47, l. 10-l. 16) sur les dimensions de la terre, inc. Ἔστι δὲ ἡ γῆ μῆκος αὐτῆς, des. στάδια μυριάδες ιϐ' ἥμισυ (cf. Suppl. gr. 684. ff. 93v, l. 2 ab imo-94, l. 5 ; Cat. codd. astr. gr., V4, p. 101 [cod. 102]). 4(f. 47, l. 3 ab imo-47v, l. 3) περὶ μηλίων καὶ σταδίων καὶ οὐργιῶν [sic] καὶ σπιθαμῶν καὶ. δακτύλου, inc. Τὸ μήλιον ἔνι, des. δάκτυλα ιϐ' (cf. Cat. codd. astr. gr., V4, p. 101 [cod. 102]. 5(f. 47v, l. 4-l. 3 ab imo) περὶ τῶν ἀ γαθῶν καὶ πονηρῶν καὶ μέσων ζώων, inc. Κριός, Δίδυμος, Παρθένος, des. εἰς κακόν ἐκϐαίνουσιν (cf. Cat. codd. astr. gr., X, p. 3 [Cod. Athen. 355, f. 88]). Suivent (ff. 47v, l. 2 ab imo-48, l. 4) quelques lignes sur les rapports des signes du zodiaque avec la pluie, inc. Τὰ τοῦ ὕδατος ζῴδια εἰσὶ ταῦτα, des. διάγειν οὕτως ἐστὶν ἐκ παντός. 6(ff. 48-49) de nona sphaera (éd. dans Cat. codd. astr. gr., VIII3, pp. 197-199, d'après notre ms.) 7(f. 49r.v) περὶ θανάτου τοῦ βασιλέως, inc. Γνωστὸν ἔστω σοι καὶ τοῦτο, des. καὶ οὕτως ἐστὶν ἐκ πάντων σαφέστερον (un peu plus long que ce qu'a édité A. Delatte, d'après Athen. 355 : cf. Cat. codd. astr. gr., X, p. 57, 8-12). 8(ff. 49v-50, l. 4) de septem mundi aetatibus (éd. dans Cat. codd. astr. gr., VIII3, p. 199). A la suite (f. 50, l. 4-l. 12), sans solution de continuité, quelques lignes sur les révolutions du ciel, du soleil et de la lune, inc. Γυρίζει ὁ οὐρανὸς γύρισμα ἐν ὥραις κδ', des. διὰ τοῦτο ἐστὶ γοργοτέρως αὐτοῦ διέρχεται (cf. tom. cit., p. 199, apparat 10).


  12 (ff. 50v-59v) méthode de divination cléromantique, inc. α'· ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ σοφίσει σε, ἄνθρωπε, ἐπίτυχον, des. οε'... καὶ εὑρήσεις χάριν παρὰ θεοῦ παντοκράτορος. En tκte, tableau des nombres α' — οε' disposés à l'intérieur de carrés, sur sept rangées, les six premières de douze nombres chacune, la dernière de trois (cf. Paris. gr. 2149, ff. 161 et ss, qui contient un Ῥικτολόγιον basé sur le même procédé).


  13 (ff. 59v-64v) calendrier lunaire de l'A. T., περὶ τῆς σελήνης προγνωστικὸν τῶν ἡμεπῶν ὧν ἐφανέρωσε κύριος ὁ θεὸς τῷ προφήτῃ Ἐσδρᾷ ταῖς τριάκοντα ἡμέραις τῆς σελήνης ras. (éd. Cat. codd. astr. gr., X, pp. 243-247, d'après Athen. 211). Voir F. Nau, dans Revue de l'Orient chrétien, t. XII, 1907, p. 16.


  14 (ff. 65-84) zodiologium (ζωδολόγιον [sic] συντεθὲν ὑπὸ σοφῶν Αἰγυπτίων περὶ τῆς γεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου ms.). Texte identique à celui qu'a publié A. Delatte d'après l'Athen. 1275 (Cat. codd. astr. gr., X, pp. 102-121). Par suite d'une lacune après f. 82v, le passage μνηστευθῆναι πολλάς — ἀνδρεῖος (loc. cit., pp. 116, 31-119, 18) manque.


  Sur l'ensemble de ce ms., voir Cat. codd. astr. gr., VIII3, pp. 87-88.


Texte du manuscrit

Source des données : Pinakes

Brontoseismologia uaria [Grec].

 • Œuvre associée : Brontoseismologia uaria
 • Feuillets : 037
 • Incipit : Ἀπρίλλιος α, β κριός γ, δ

Cyrille (saint, 0376?-0444) : De ponderibus et mensuris [Grec].

Narrationes animae utiles uariae [Grec].

 • Œuvre associée : Narrationes animae utiles uariae
 • Feuillets : 011
 • Incipit : Πρεσβύτερός τις κατήντησεν εἰς τὴν μονὴν τοῦ ἀββᾶ Γερασίμου

Quaedam (Astrologica astronomica) [Grec].

Quaedam (Astrologica astronomica) [Grec].

 • Œuvre associée : Quaedam (Astrologica astronomica)
 • Feuillets : 047v
 • Incipit : Τὰ τοῦ ὕδατος ζῴδια εἰσὶ ταῦτα ,Κριός, Δίδυμος, Παρθένος

Quaedam (Astrologica astronomica) [Grec].

 • Œuvre associée : Quaedam (Astrologica astronomica)
 • Feuillets : 050v
 • Incipit : Ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ σοφίσει σε, ἄνθρωπε, ἐπίτυχον

Quaedam (Geographica) [Grec].

 • Œuvre associée : Quaedam (Geographica)
 • Feuillets : 035v
 • Incipit : Τῆς Κύπρου τὸ περίμετρον μίλια χν´

Quaedam (Metrologica) [Grec].

 • Œuvre associée : Quaedam (Metrologica)
 • Feuillets : 047
 • Incipit : Τὸ μίλιον ἔνι ,Κύκλωθεν καὶ κάτωθεν καὶ πανταχόθεν ἡ γῆ

Varia (Grammatica) [Grec].

 • Œuvre associée : Varia (Grammatica)
 • Feuillets : 035
 • Incipit : Χρὴ γινώσκειν ὅτι σοφώτατος Παλαμήδης εὗρε

Varia (Liturgica) [Grec].

 • Œuvre associée : Varia (Liturgica)
 • Feuillets : 008
 • Incipit : Τὰ ἅγια ῥιπίδια κατὰ τῶν Χερουβίμ

Varia (Naturalia) [Grec].

Ancien possesseur

Anciennement dans

Notes

Source des données : BnF, Département des manuscrits

 • Ce manuscrit semble avoir été composé, à l'origine, de onze cahiers (cf. quelques signatures originelles qui n'ont pas été rognées : f. 39, ζ' ; f. 62, θ' ; f. 70, ι' ; f. 76, ια'). Deux cahiers, aujourd'hui perdus, durent κtre ajoutés par la suite au début du volume. L'ensemble reçut alors un numérotage en chiffres arabes (cf. f. 1 : 3 ; f. 76 : 15). Titres, sous-titres, initiales et numéros en marge à l'encre rouge. — Le f. 36, resté sans écriture, a été utilisé par deux mains du XVIe siècle ; l'une a transcrit, sur la moitié supérieure du feuillet, trois sentences : la 2e et la 3e se trouvent dans l'édition des γνῶμαι μονόστιχοι donnée à la suite de Musée, Opusculum de Herone et Leandro (Paris 1538), f. 11v et f. 10v. La deuxième main a recopié ces mêmes sentences, dans un ordre différent, sur la moitié inférieure du feuillet, et les a accompagnées d'une signature (?) en forme de monocondyle. F. 36v, une troisième main a reproduit la première sentence inscrite au recto et a signé : ἀλέξανδρος (monocondyle).
  Volume ayant appartenu à E. Miller (cf. H. Omont, Catalogue des manuscrits grecs... Miller, pp. 50-52) ; entré à la Bibliothèque nationale le 8 février 1897.

Bibliographie

 • C. Astruc, M. Concasty, Bibliothèque nationale. Catalogue des manuscrits grecs. Troisième partie : Le Supplément grec, Tome III, numéros 901-1371, Paris, 1960 (Version en ligne)
 • C. Baudry, « Un traité cosmologique byzantin inédit : Harleianus 5624, ff. 283r-284v », Byzantion, 84, 2014, p. 1-32

Sources des données