Varia (Exegetica) [Grec].

  • Autres graphies :
    • Varia
  • Langues : Grec
  • Œuvre associée : Varia (Exegetica)
  • Incipit :
    • Τόνδε τὸν ψαλμὸν ὁ θεῖος Δαυίδ (Source : Pinakes)

Manuscrit portant ce texte (1)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.339

  • Note : Incerti in Ps. 69 (Source : Pinakes)

Source des données

  • Pinakes