Varia (Versus et epigrammata) [Grec].

  • Autres graphies :
    • Varia
  • Langues : Grec
  • Œuvre associée : Varia (Versus et epigrammata)
  • Incipit :
    • Στρομνήν, κλίνην, δάκρυα, θάνατον, κρίσιν (Source : Pinakes)

Manuscrit portant ce texte (1)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.1569

  • Note : Iambi duo de memoria mortis atque compuctione (Source : Pinakes)

Source des données

  • Pinakes