Italie, Venise, Biblioteca nazionale Marciana, MS lat. app. XIV. 232 (coll. 4257)

Text in this manuscript

Data Source: Pinakes

Adversus Latinos [Grec].

 • Related work : Adversus Latinos
 • Folios : Pars 5. 2v-7v
 • Incipit : MEN OUN EIPEIN WS EK TWN KAQ' HMAS MERWN EX ARCHS TO SWTHRION WRMHTAI KHRUGMA (Source : Pinakes)
 • Explicit : EN ONOMA ECONTWN TO QEOS (Source : Pinakes)

Bible. A.T.. Psaumes [Grec].

De Christo [Grec].

 • Related work : De Christo
 • Folios : Pars 7. 1-2v
 • Incipit : EIS EIKONA T' APWDURETO KAI TON NERWNA TON TE DROUSON TON TOU GERMANIKOU (Source : Pinakes)
 • Explicit : KATA THS TOU CRISTOU DIDASKALIAS (Source : Pinakes)

De sancto spiritu [Grec].

 • Related work : De sancto spiritu
 • Folios : Pars 5. 1-2v
 • Incipit : PARA TOU PATROS DE MONON ALL' OUCI KAI PARA TOU UIOIU EKPOREUESQAI (Source : Pinakes)
 • Explicit : METADEDOSQAI HMIN OMOLOGOUMEN (Source : Pinakes)

Euclide (0323-0285 av. J.-C.) : Eléments de géométrie [Grec].

Ménées [Grec].

 • Related work : Ménées
 • Folios : Pars 3. 1v-r

Synaxaire (rite byzantin) [Grec].

 • Related work : Synaxaire (rite byzantin)
 • Folios : Pars 2. 2r-v
 • Incipit : ΘΥΜΕΝΟΣ ΔΕ ΠΑΝΤΟΙΩΣ ΑΙΚΙΣΑΣΘΑΙ (Source : Pinakes)
 • Explicit : Ο ΜΕΓΑΣ ΘΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ (Source : Pinakes)

Synaxaire (rite byzantin) [Grec].

 • Related work : Synaxaire (rite byzantin)
 • Folios : Pars 2. 2v
 • Incipit : ΟΥΤΟΣ ΗΝ ΕΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ (Source : Pinakes)
 • Explicit : ΚΑΤΕΘΕΝΤΟ ΥΠΟ ΓΗΝ (Source : Pinakes)

Synaxaire (rite byzantin) [Grec].

Synaxaire (rite byzantin) [Grec].

 • Related work : Synaxaire (rite byzantin)
 • Folios : Pars 2. 1r-v
 • Incipit : ΟΥΤΟΣ ΗΝ ΕΠΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Source : Pinakes)
 • Explicit : ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗΝ ΜΕΤΕΤΑΞΑΤΟ (Source : Pinakes)

Bibliography

 • L'uso delle fonti in sede di recension: la Ciropedia di Zonara (Epit. III 15-26)

Data source