Anastase le Sinaite (saint, 064.-070.) : De diuersis modis salutis et poenitentiae

Related texts

Anastase le Sinaite (saint, 064.-070.) : De diuersis modis salutis et poenitentiae [Grec].

Anastase le Sinaite (saint, 064.-070.) : De diuersis modis salutis et poenitentiae [Grec].

  • Incipit : EIRHTAI MEN OUN KAI PRO BRACEOS OTI GINWSKWN O QEOS TO ASQENES (Source : Pinakes)
  • Explicit : OUK HRNHSATO ME, ALL' WMOLOGHSE PATERA KAI UION K.T.L. AMHN (Source : Pinakes)

Work witnesses

Manuscript Part

Manuscripts

Life cycle of this work

Data sources