Jean Chrysostome (saint, 0347?-0407) : Thema: Ebriosi [Grec].

Manuscripts bearing this text (6)

Grèce, Mont Athos, Monastère d'Iviron, MS 656

Grèce, Mont Athos, Monastère de Dionysiou, MS 130

Grèce, Mont Athos, Monastère de Dionysiou, MS 626

Grèce, Mont Athos, Monastère de Lavra, MS Β 110

Grèce, Mont Athos, Monastère de Saint-Pantéleïmon, MS 502

Turquie, Trabzon, Phrontistirion, MS 20

Data source

  • Pinakes