France, Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Coislin 192

Référentiel d'autorité Biblissima : https://data.biblissima.fr/entity/Q42952

Présentation du contenu

 • Miscellanées de tout genre, sans ordre ni liaison, dues à plusieurs mains à peu près contemporaines.


  1(f. 1) περὶ τ(οῦ) μέλιτος ; inc. Ἄριστον μέλι τὸ ἀττικὸν ; finit par une citation de Démocrite, τὸ δὲ ἐνδόθεν μέλιτ(ι) χρί(σσον). 2(ib.) douze vers sur les signes du zodiaque (Anthol. Appendix, III, 239). 3(f. 1v) prologue de Patrice (Anthol., I, 119). 4(ib.) douze vers héroïques sur Homère, dont le premier est Ὗις(?) τῶν Κριθηΐδο(ς) ἠδὲ Μέλητος Ὅμηρος. 4(ff. 1v-2) commentaire sur Grégoire de Nazianze (orat. 29 § 2 Διὰ τοῦτο μονὰς — ἕστη : M. 36, 76 Β9-10). 5(f. 2v) GRÉGOIRE DE BULGARIE, épitaphe métrique d'Alexis le Cappadocien (éd. Miller, Manuelis Philae carmina, II, p. 372, d'après ce manuscrit). 6(ib.) JOSEPHE*, sur le Christ (Ant. Iud., XVIII, 63-64). 7(f. 3) commentaire de NICÉTAS D'HERACLÉE sur Grégoire de Nazianze (orat. 40 § 2 Τρίσσην γέννησιν : M. 36, 360 C 6 ; orat. 24 § 13). 8(ff. 3v-6v) canon de JEAN DES EUCHAÏTES pour la fête de Théodore le Tiron. 9(ff. 6v-12v) office pour la fête de Joseph l'hymnographe, poème de JEAN LE MOINE (inc. [Ἔ]χων ἐν καρδίᾳ σου διηνεκῶς, des. πρὸς μετανοίας ὁδὸν ἰθύνοντα).


  10(ff. 13-49v) chaîne abrégée sur Isaie ; les auteurs le plus souvent nommés sont Basile, Cyrille, Théodoret, Eusèbe (de Césarée), Théodored'Héraclée ; inc. [M]ηδεὶς ὡς ἑτεροδόξων ἑρμηνείας συναγαγόντες (cf. M. Faulhaber, Die Propheten-Catenen nach römischen Handschriften, 1899, p. 193) ; la dernière citation est de Théodore d'Héraclée (cf. M. 18, 1377 D 8-12).


  11(ff. 50-51) MAXIME HOLOBOLE, vers en l'honneur de Marie l'Égyptienne (éd. Miller, Manuelis Philae carmina, II, p. 373-375, d'après ce ms.). 12(f. 51) POSIDIPPE ou CRATES LE CYNIQUE, épigramme (Anthol. Pal. IX, 359). 13(f. 51v) METRODORE, ἐκ τοῦ ἐναντίου πιθανά (Anthol. Pal., IX, 360). 14(ib.) sur Porphyre et Jamblique (inc. Ἡ Λυκόπολις ἐν Αἰγύπτῳ, des. ἔνθουν καὶ Σύρον τὸν Ἰάμϐλιχον).


  15(ff. 52-57v) THÉODORE DE SMYRNE, sur la procession du Saint-Esprit, contre les Latins, περὶ τῆς λεγομένης παρὰ Ῥωμαίων τοῦ Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύσεως [καὶ περὶ ἀζύμων add. supra] λόγος Θεοδώρου κουροπαλάτ(ου) τοῦ Σμυρναίου ms. ; inc. Τὸ πνεῦμα φήσει τις καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ ἐκπορεύεσθαι, des. τί οὖν πρεσϐεύειν, ὦ Ρωμαῖε, τολμᾶς ὃ μὴ παρὰ Χριστοῦ τοῦ μόνου καθηγεμόνος δεδίδαξαι. Suit (f. 57v) un extrait de s. CYRILLE D'ALEXANDRIE sur Malachie 1, 7 (pains azymes ; M. 72, 289 D 1-5).


  16(ff. 58-59v) PSEUDO-CHRYSOSTOME, synopsis Scripturae sacrae (extraits ; inc. [Ὅ]τι ὁ Φαλὲκ ἀπὸ τοῦ μερισθῆναι : M. 56, 318). 17(f. 59v) abdication du patriarche Athanase (= Pachymère, de Andronico Palaeologo, ΙΙ, 24 : M. 144, 194-195 A 6).


  18(ff. 60-67) sur les patriarches contraints à l'abdication par ordre de l'empereur : le premier nommé est saint Athanase (inc. mut. μέγας Ἀθανάσιος τῆς ἐν Τύρῳ συνόδου) ; le dernier est Germain II (des. δίχα μόνης αἱρέσεως ἄλλη ἀξιόλογος αἰτία οὐχ εὕρηται) ; cf. Vat. gr. 578, ff. 100-116v. 19GRÉGOIRE DE CHYPRE patriarche de CP. (1283-1289), Γρηγορίου Κ. in Latinos marg. : a(ff. 67-74v) [tome sur la procession du Saint-Esprit (inc. [T]ό περί τῆς ἀνωτάτω Τριάδος θεολογεῖν, des. καὶ τῷ Πατρὶ καὶ ἁπλῶς τοῖς τρισίν) ; b(ff. 74-89v) [apologie pour le tome] (M. 142, 251-267) ; c(ff. 89v-93v) réponse à l'accusation de Marc (M. 247-252) ; d(f. 94) abdication (= Pachymère, de Andronico Palaeologo, II, 9 : M. 144, 145 Β 3-147 A 2).


  20MANUEL PHILE (f. 98rÀv) Appendix 16 (Miller, II, p. 375-376), (f. 98v) cod. Flor. 245 et 246 (Miller, I, p. 442-443), (ff. 99-100) Appendix 17. 18 (Miller, II, p. 376-379).


  21(ff. 100v-103v) [NICOLAS] CABASILAS, sur l'empereur Andronic IV Paléologue, [τ]οῦ λογιωτ(ά)τ(ου) μ(ε)γ(ά)λου διοικητοῦ τοῦ Καϐασ(ί)λ(α) μονωδία εἰς τὸν αὐτὸν ἀοίδιμον αὐθ(έν)τα ἡμῶν καὶ βασιλέα ms. ; inc. [Και]ρὸς τῇ πολλῇ καὶ μεγίστῃ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης, des. καὶ ἴλιγγον ἐμποιοῦντα κατεπείγουσι καὶ σιγᾶν.


  22(ff. 105-106v) LIBANIUS, orat. 60 (monodia de templo Apoll. Daphnaeo ; éd. Foerster, IV, p. 311-321).


  23divers extraits de toute nature mis à la suite les uns des autres ; e. g. (f. 107r.v) notes d'optique (cf. Nicéphore Blemmide : M. 142, 1192-1193) ; — (f. 108r.v) sur la connaissance de Dieu ; — (f. 109) sur les quatre éléments et leurs correspondants moraux ; — (f. 110) sur Isaie 9, 6 ; — (ff. 110v-111) sur l'homme et ses techniques ; — (ff. 111-112v) sur les nombres ; — (ff. 112v-113) sur le comput des Hébreux et la pâque ; — (f. 113) sur l'argent métal ; — (ff. 113-114) sur le νοῦς ; — (f. 114) sur la grammaire ; — (f. 114v) citation de Demetrius περὶ μετεμψυχώσεως ; — (f. 115r.v) sur Gen. 1, 16 ; — (f. 116v) sur le culte des images et citation de Josèphe (sur les quatre fleuves du paradis) ; — (f. 117) citation de Grégoire de Nazianze (θεολογ.) ; — (f. 117r.v) sur Matth. 16, 18 ; — (f. 117v) sur les plaies d'Égypte ; — (f. 119r.v) sur l'âge et le caractère des humains ; inc. mut. τοῦ ὀθαλμοῦ ἀκτὶς δοκεῖ σῶμα εἶναι λεπτότατον, des. νῦν μὲν ἄρρενα γίνεται τὰ παιδία, νῦν δὲ θήλεα.


  24(ff. 120-121) MAXIME HOLOBOLE, sur Marie l'Égyptienne (comme ci-dessus, ff. 50-51).


  25HORAPOLLO NILOUS, hiéroglyphica (éd. A. T. Gory, Londres, 1840), soit (ff. 121-136) livre 1 ; (ff. 136-144v) livre 2.


  26(ff. 145-146v) NICÉPHORE GRÉGORAS, sur la grammaire (éd. Manuel Moschopoulos, Grammaticae artis graecae methodus, Bâle, 1540, p. 255-257 ; cf. R. Guilland, Nicéphore Grégoras, p. 115 ss.).


  27(ff. 146v-166) [lexique] (éd. G. Hermann, De emendanda ratione graecae grammaticae, Leipzig, 1801, p. 319-352) ; à la fîn : τέλος τῶν τοῦ κῦρ Νικηφόρου τοῦ Γρηγορᾶ (cf. Guilland, p. XVIII). 28(ff. 166-170v) extraits du lexique de MAXIME PLANUDE, [ἀ]ρχ[ὴ] τῶν ἐκ τῶν κῦρ Μαξίμου τοῦ Πλανούδη ms. ; inc. [Ὄ]χλος ἢ ὄχλησις παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς, des. ἀπὸ τοῦ ἕπω ὁ μέλλων ἕψω.


  29(ff. 171-172v) extraits de l'enchiridion d'ΗEPHESTION les neuf mètres (cf. Scriptores metrici graeci, I, Leipzig, 1866, p. 17 ss.) ; au début quelques lignes, ensuite barrées, sur les mètres poétiques ; elles sont précédées de l'inscription τοῦ κῦρ Μα(νου)ήλ. 30(ff. 172v-181v) extraits de DÉMÉTRIUS TRICLINIUS sur la métrique, Aristophane et Sophocle (sur l'auteur et son œuvre, cf. Krumbacher, p. 554-556).


  31MAXIME PLANUDE a(ff. 182-241v) dialogus de grammatica ; b(ff. 242-275. 277. 276. 278) de syntaxi (éd. Bachmann, Anecdota graeca, II, 1828, p. 1-101. 105-166).


  32(ff. 278v et 279v) extrait de la réfutation des Arméniens et des Francs par NICÉTAS PECTORATUS, ἐκ τοῦ περὶ ἀζύμων λόγ(ου) Νικήτα — τῶν Στουδίου ms. (cf. Hergenröther, Monumenta graeca ad Photium pertinentia, 1869, p. 147-151, 3).


  33MANUEL PHILE a(f. 279) εἰς τὸ κοιμητήρ(ιον) τοῦ ἀειμνήστ(ου) πρωτοστράτωρο(ς) τοῦ Γλαϐᾶ τοῦ ναοῦ ἔξωθεν (= cod. Escor. 223 ; Miller, I, p. 117-118) ; b(f. 280) Appendix 19 (Miller, II, p. 379) ; suivent les douze travaux d'Hercule.


  34(f. 280v) GRÉGOIRE DE NAZIANZE, carmen I 1, 32 hymnus vespertinus (M. 37, 511-513) ; suit un extrait tronqué de PHILOSTRATE (vie des sophistes).


  35(f. 281v) sur les Arabes (résumé de s. Jean Damascène, de haeres. 101 : M. 94, 764 ss.).


  36(f. 282) index des sermons de saint Grégoire de Nazianze.


  (Source : BnF, Département des manuscrits)

Texte du manuscrit

Source des données : Pinakes

Athanase Ier (patriarche de Constantinople, 1230?-1323?) : Opera [Grec].

Calendarium [Grec].

Demetrius quidam : Opera [Grec].

Homère : Opera [Grec].

 • Œuvre associée : Homère : Opera
 • Feuillets : 001v
 • Auteur du texte : Homère
 • Incipit : Υἱὸς τῶν Κριθηΐδος ἠδὲ Μέλητος Ὅμηρος (Source : Pinakes)

In Isaiam (CPG C060) [Grec].

 • Œuvre associée : In Isaiam (CPG C060)
 • Feuillets : 013-49v
 • Incipit : Μηδεὶς ὡς ἑτεροδόξων ἑρμηνείας συναγαγόντες (Source : Pinakes)

Johannes monachus quidam : Liturgica [Grec].

Manuel quidam : Opera [Grec].

Maxime Planude (1260?-1310) : Lexicon [Grec].

Notitiae episcopatuum [Grec].

Quaedam (Theologica) [Grec].

Quaedam (Theologica) [Grec].

Théodore de Smyrne (10..-11..) : De processione sancti spiritus contra Latinos [Grec].

Theodorus Cabasilas (1280?-1350?) : Monodia in Andronicum II Palaeologum [Grec].

Uaria [Grec].

 • Œuvre associée : Uaria
 • Feuillets : 110v-111

Uaria [Grec].

 • Œuvre associée : Uaria
 • Feuillets : 113

Varia (Exegetica) [Grec].

Varia (Exegetica) [Grec].

Varia (Exegetica) [Grec].

Varia (Exegetica) [Grec].

Varia (Florilegia) [Grec].

 • Œuvre associée : Varia (Florilegia)
 • Feuillets : 001-2
 • Incipit : Ἄριστον μέλι τὸ ἀττικόν (Source : Pinakes)

Varia (Grammatica) [Grec].

Varia (Lexica) [Grec].

Varia (Mathematica) [Grec].

Varia (Mathematica) [Grec].

Varia (Philosophica) [Grec].

 • Œuvre associée : Varia (Philosophica)
 • Feuillets : 119r-v
 • Incipit : ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΑΚΤΙΣ ΔΟΚΕΙ ΣΩΜΑΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΟΤΑΤΟΝ (Source : Pinakes)
 • Explicit : ΝΥΝ ΜΕΝ ΑΡΡΕΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΥΝ ΔΕ ΘΗΛΕΑ (Source : Pinakes)

Varia (Philosophica) [Grec].

Varia (Philosophica) [Grec].

Varia (Versus et epigrammata) [Grec].

 • Œuvre associée : Varia (Versus et epigrammata)
 • Feuillets : 051v
 • Incipit : Η ΛΥΚΟΠΟΛΙΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΨΩ (Source : Pinakes)
 • Explicit : ΕΝΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΝ ΤΟΝ ΙΑΜΒΛΙΚΟΝ (Source : Pinakes)

Anciens possesseurs

Anciennement dans

Historique de la conservation

Notes

 • La réunion de tous ces morceaux forme un ensemble de trente-sept cahiers, suivis de deux feuillets (281r. 282v) remplis de gribouillages sans intérêt. Les ff. 94v-97v sont sans écriture ; deux carrés de papier contenant deux essais d'index grec et latin ont été malencontreusement insérés après le f. 281v (en 1941).
  Le manuscrit appartenait aux catéchumènes de la Grande Lavra (cf. ff. 1. 280). F. 1, n° 31.
  (Source : BnF, Département des manuscrits)

Bibliographie

 • A. Failler, « La tradition manuscrite de l’Histoire de Georges Pachymérès (Livres VII-XIII) », Revue des études byzantines, 47, 1989, p. 91-181
 • B. Montfaucon, de, Bibliotheca Coisliniana, olim Segueriana..., Paris, 1715 (Version en ligne)
 • F. Barone, « Pour une édition critique de la Synopsis scripturae sacrae du Pseudo-Jean Chrysostome », Revue de philologie, de littérature et d'histoire ancienne, 83, 2009, p. 1-19
 • J. Darrouzès, Documents inédits d'ecclésiologie byzantine, Archives de l'Orient chrétien 10, Paris, Institut français d'études byzantines, 1966
 • J. Irigoin, Les scholies métriques de Pindare, Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes 310, Paris, Honoré Champion, 1958
 • P. Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken. 2. Teil. Historischer Kommentar, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 12.2, Wien, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1977
 • R. Browning, C. Constantinides, Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the Year 1570, Dumbarton Oaks Studies 30, Washington, DC, Nicosia, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1993
 • R. Devreesse, Catalogue des manuscrits grecs. 2, Le fonds Coislin, Paris, Imprimerie nationale, 1945 (Version en ligne)

Sources des données