Apocalypsis pseudo-Methodii, de expugnatione CPL ab Ismaelitis (BHG 2036e)

  • Other Forms :
    • Apocalypsis pseudo-Methodii, De expugnatione CPL ab Ismaelitis

Related texts

Apocalypsis pseudo-Methodii, de expugnatione CPL ab Ismaelitis (BHG 2036e) [Grec].

  • Repertory : BHG : 2036e

Apocalypsis pseudo-Methodii, de expugnatione CPL ab Ismaelitis (BHG 2036e) [Grec].

Work witnesses

Manuscripts

Life cycle of this work

Data sources