Italie, Milan, Biblioteca Ambrosiana, MS D 137 suss. (unknown foliation)

Texts

Data Source: Pinakes

Apophthegmata Patrum [Grec].

Evangéliaire byzantin [Grec].

Heirmologe [Grec].

 • Related work : Heirmologe
 • Folios : Frag. 26, 01-2v

Libanius (0314-0393?) : Discours [Grec].

Ménées [Grec].

 • Related work : Ménées
 • Folios : Frag. 32

Ménées [Grec].

 • Related work : Ménées
 • Folios : Frag. 35, 01-20v

Ménées [Grec].

 • Related work : Ménées
 • Folios : Frag. 45

Paracletice [Grec].

Polyen : Stratagèmes [Grec].

Psautier (rite byzantin) [Grec].

Quaedam (Astrologica astronomica) [Grec].

Quaedam (Theologica) [Grec].

Triode [Grec].

 • Related work : Triode
 • Folios : Frag. 16, 103-110

Triode [Grec].

 • Related work : Triode
 • Folios : Frag. 28, 01-2v

Triode [Grec].

 • Related work : Triode
 • Folios : Frag. 33-34, 33-34v

Varia (Gnomica) [Grec].

Varia (Grammatica) [Grec].

 • Related work : Varia (Grammatica)
 • Folios : Frag. 08, 01-8v, frag. 9, 01-8v, frag. 44, 01-4

Varia (Hagiographica) [Grec].

Varia (Hagiographica) [Grec].

Varia (Mathematica) [Grec].

Data source

 • Pinakes