Ιn Ioh.: von Soden pp. 297-299 [40] - [58]

  • Autres graphies :
    • Ιn Ioh.: von Soden pp. 297-298 [40] - [58]

Versions de l'œuvre

Ιn Ioh.: von Soden pp. 297-299 [40] - [58] [Grec].

Ιn Ioh.: von Soden pp. 297-299 [40] - [58] [Grec].

  • Incipit : … εγραφη… εις Εφεσον… (Source : Pinakes)

Témoins de l’oeuvre

Manuscrits

Parties de manuscrit

Vie de l'œuvre

Sources des données