Royaume-Uni, Oxford, Bodleian Library, MS. Selden Supra 9, 001-120

Texts

Source des données : Pinakes

Anastasia monialis : Apocalypsis Anastasiae [Grec].

Eurippus : Passio S. Iohannis Baptistae (BHG 831) [Grec].

Matthaeus ap. ev. (S.), Epitome (BHG 1225c) [Grec].

Notes

  • Homiliae et Miscellanea (Source : Pinakes)

Source des données

  • Pinakes